ارائه خدمات حضوری و غیر حضوری در زمینه نگه‌داری و تعمیر ساعت

و خدمات تخصصی دیگر در مرکز خدمات ویکی ساعت