بند چرمی ساعت را با اطلاع از سایز بند خود انتخاب کنید. معمولا سایز بند پشت بند ساعت درج شده در غیر اینصورت سایز بند خود را میتوانید با اندازه گیری عرض بند خود بدست آورید

1 کالا